.

KESHILLI ORGANIZATAVE TE PUNEDHENSVE TE SHQIPERISE

Zeri i punedhenesve Shqiptar qe prej vitit 2000

.
   

   
. .
 
 
 


   KOPSH (ish KOP)-Keshilli i Organizatave te Punedhenesve te Shqiperise eshte krijuar me
   7 Nentor 2000 bazuar ne dispozitat ligjore te Kodit te Punes.
   KOPSH eshte nje konfederate me anatare federata kombetare perfaqesuese te punedhenesve
   shqiptar.

   Disa nga federatat e KOPSH jane krijuar menjehere pas renies se diktatures komuniste duke 
   qene organizatat e para perfaqesuese te punedhenesve shqipar.
   Te tille mund te permendim anetaret themelues te KOPSH si KONBIZ (1995) CONFINCOM
   (1995) ,UPSH(1996),UPB(1996).

   Keto anetare dhe te tjerat ne vazhdim kane bere qe KOPSH te jete konfederata e pare e  
   punedhenesve shqiptar me nje status te qendrueshem .
   KOPSH u krijuar nga 6 federata dhe sot ne te aderojne 16 federata te tjera dhe jane proces
   anetaresimi disa te tjera .

   Nga keto 16 federata 12 prej tyre jane me shtrirje kombetare
   Qe nga viti 2001 KOPSH eshte anetar me te drejta te plota ne Organizaten Nderkombetare te
   Punedhenesve- IOE si dhe eshte perfaqesuesi i vetem i Punedhenesve Shqiptare ne
   Organizaten Nderkombetare te Punes duke qene keshtu zeri i pare dhe i vetem i punedhenesve
   shqiptar ne ILO.

   Me kete status KOPSH eshte ftuar dhe ka marre pjese qe nga viti 2001 e ne vazhdim ne
   Konferencen Nderkombetare Punes te ILO me perfaqesusin e saj me mandat delegati me te
   drejte vote.


   KOPSH eshte Anetar themelues i Forumit te Punedhenesve te Europes Jug-Lindore ne kuadrin
   e Paktit te Stabilitetit (SEEEF).

   KOPSH eshte partner social qe nga viti 1995
   Federatat themeluese te KOPSH kane marre pjese ne Grupin e Punes (1995)duke qene
   bashkeautor te krijimit te Kodit te Punes.

   KOPSH ka qene pjese e grupit te punes edhe ne ndryshimet qe i eshte bere ketij Kodi ne vitet
   2003,2008 dhe perseri ka perfaqesuesin e tij edhe ne grupin e punes(maj 2012) per ndryshimet
   qe priten te behen ketij Kodi.

   Tregues i rendesishem eshte dhe pjesmarrja e vazhdueshme e KOPSH ne parlamentin e punes
   qe eshte Keshilli Kombetar i Punes si me poshte:

   Mandati i pare KKP 2000-2003
   Mandate per Organizatat e Punedhenesve 10 nga keto 7 mandate i kishte KOPSH ( ose 70% )

   Mandati i dyte KKP 2003-2006
   Mandate per Organizatat e Punedhenesve 10 nga keto 4 mandate i kishte KOPSH ( ose 40% )
   Ne kete mandat KOPSH Kryetar ka patur edhe pozicionin e Zv-Kryetar te KKP.

   Mandati i trete KKP 2006-2009
   Mandate per Organizatat e Punedhenesve 10 nga keto 2 mandate i kishte KOPSH ( ose 20% )

   Mandati i katert KKP 2010-2013
   Mandate per Organizatat e Punedhenesve 10 nga keto 2 mandate i kishte KOPSH ( ose 20% )

   Pjesmarrja e KOPSH ne Konferenca e aktivitete te tjera nderkombetare.
   Me poshte po rendisim kronologjikisht disa nga konferencat nderkombetare qe ka marre pjese  
   KOPSH.

   • Konferenca Vjetore te Organizates Nderkombetare te Punes - ILO nga viti 2001 e ne vazhdim.
   • Konferenca per shoqerine civile, demokratizimi, pjesemarrja dhe Pakti i Stabilitetit per Europen
    Jug-Lindore, e organizuar nga Komisioni Europian Social-Ekonomik (Selanik, 21-22 Janar
    2000).
   • Konference per partneret sociale ne lidhje me reformen ne sistemin e pensioneve dhe te
    sigurise sociale ne vendet SEE, ne kuadrin e Tryezes se Dyte te Paktit te Stabilitetit (Lubjane
    nentor 2002).
   • Takimi i Perbashket i Organizatave te Punedhenesve dhe te Punemarresve nga Europa Jug-
    Lindore (SEE), ne Zagreb, 2002 dhe 2003.
   • Konference e organizuar nga Parlamenti Europian dhe Pakti i Stabilitetit
    “Mbi partneret social dhe roli i tyre” –Bruksel 5-6 Shkurt 2003
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punes – ILO
    � Mbi trafikun e femijeve ne Tirane 11 Prill 2003
   • Konference e organizuar nga Pakti i Stabilitetit
    “Mbi tregun informal te Punes.” –Budapest 22-24 Shtator 2003
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punedhenesve –IOE
    “Mbi sigurine ne Pune”-Stamboll 13-15 Tetor 2003
   • Konferenca e organizuar nga Komisioni Europian
    “Drejt Bashkimit te Energjive te Europes Jug-Lindore-Bukuresht 11-12 Tetor2004
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punedhenesve –IOE
    “Menazhimi i Burimeve Njerezore”-Dubrovnik 14-16 Dhjetor 2004
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punedhenesve –IOE
    “Mbi punen ne Rajonin e Europes”-Budapest 14-18 Skurt 2005
   • Konferenca e Komisionit Europian “Forcimi i Dialogut Social ne Vendet e Ballkanit Perendimor
    Shkup 6-7 Tetor 2005.
   • Takim i organizuar nga IOE- Organizates Nderkombetare te Punedhenesve me
    Organizatat e Punedhenesve te Europes Jug-Lindore-Plodviv-Bullgari 24 Nentor 2005.
   • Konferenca e organizuar nga Komisioni Europian
    “Tregjet e kapitalit Europian dhe ai global” –Bruksel 31 Janar 2006
   • Forumi e Ekonomik i Vjenes-Vjene mars 2006.
   • Forumi i organizuarnga Komisioni Europian “Shoqeria Civile ne Rajonin e Ballkanit”
    Bruksel 27-28 Mars 2006
   • Konferenca e IOE- Organizates Nderkombetare te Punedhenesve Mbi Marredheniet e Punes
    ne Rajonin e Ballkanit -Sofje 15 Dhjetor 2006.
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punes – ILO ne Komunikimi i
    organizatave te Punedhenesve me anetaret,median publikun ne Split 3-6 Korrik 2007.
   • Konferenca organizuar nga Pakti i Stabilitetit ne Forcimi i Dialogut Social ne Vendet e Europes
    Jug-Lindore Budapest 28-29 Qershor 2007 .
   • Samiti i organizuar nga Komisioni Europian � Mbi liderat dhe roli i tyre �
    Gjeneve 5-6 Korrik 2007
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punes – ILO
    � Mbi efektivitetin e Organizatave te Punedhenesve ne Vendet e Ballkanit �-Zagreb 5-7
    Shtator 2007.
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punedhenesve –IOE
    “Mbi Statistikat e Punes ne rajonin e Europes Jug-lindore �Ljubljane 6-7 Dhjetor 2007.
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punedhenesve –IOE
    “Rritjen e punesimit per te rinjte ne rajonin e Europes Jug-lindore�
    Sofje 15 Dhjetor 2007.
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punedhenesve –IOE
    “Konsolidimi ligjor dhe institucional i Dialogut Social ne Ballkan”.Tirane 25 Janar 2008.
   • Forumi e Ekonomik i Crans Montana-Edicioni i dyte -Tirane Mars 2008
   • Samiti i organizuar nga Friends of Europe-Bruksel 24 Mars 2008
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punedhenesve –IOE
    “Mbi ushqimin dhe sigurine ne ushqime” Stamboll15-18 Prill 2008.
   • Konferenca e organizuar nga Komisioni Europian �Mbi shoqerine civile ne zonen e Ballkanit � -
    Ljubljana 4-5 Qershor 2008
   • Forumi e Ekonomik i Vjenes-Tirane 8-9 Qershor 2008.
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punedhenesve –IOE
    “Mbi punen e denje ne Rajonin e Ballkanit.” Bruksel -2 Tetor 2008
   • Konferenca e organizuar nga Komisioni Europian � Roli i punedhenesve ne integrimin
    Europian � Oher 20-21 Tetor 2008.
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punedhenesve –IOE
    “Mbi energjine dhe ambjentin.” Stamboll 30-31 Tetor 2008.
   • Forumi e Ekonomik i Crans Montana-Edicioni i trete -Tirane 25-27Mars 2009.
   • Konferenca Rajonale Tripaleshe � Zgjidhja e Konfliktit ne Pune � -Budva 24Shkurt 2009
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punedhenesve –IOE
    “ Mbi Sigurine dhe Shendetin ne Pune” Gjeneve 31 Mars 2009.
   • Konferenca e organizuar nga IOE-Organizata Nderkombetare e Punedhenesve
    Bruksel 30-31 Mars 2009.
   • Konferenca e organizuar nga IOE-Organizata Nderkombetare e Punedhenesve
    “ Kriza globale dhe punedhenesit ” Gjeneve 13 Maj 2009.
   • Takim i anetareve te IOE- Organizata Nderkombetare e Punedhenesve te Europes
    Riga – Lituani 10-12 Shtator 2009
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punes –ILO
    “ Ndertimi i kapaciteteve ne organizatat e punedhenesve ”Zagreb 22-24 Shtator 2009.
   • Konferenca e organizuar nga OKB- Organizata Kombeve te Bashkuar -
    “ Mbi te drejtat e njeriut” Gjeneve 5-6 Tetor 2009.
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punes –ILO
    “ Mbi Agjensite private te punesimit ”Gjeneve 20-21 Tetor 2009.
   • Konferenca e Nivelit te larte Tre paleshe organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punes –
    ILO “ Kriza ekonomike dhe roli i parnereve social “Sarajeve 5-6 Nentor 2009.
   • Konferenca e organizuar nga AREC-Qendra Rajonale e Punedhenesve te Adriatikut
    Zagreb 10-11 Dhjetor 2009.
   • Konferenca e organizuar nga IOE-Organizata Nderkombetare e Punedhenesve
    “ Dialogu Social ne vendet e Ballkanit “–Beograd 29-31 Mars 2010
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punes –ILO
    Barcelone 11 Mars 2010.
   • Forumi i Shoqerise Civile e Ballkanit Perendimor organizuar nga KE- Komisioni Europian
    Bruksel 18-19 Maj 2010
   • Konferenca e organizuar nga RCC-Keshilli Rajonal i Bashkepunimit
    Sarajeve 25-26 Maj 2010.
   • Konferenca e organizuar nga PAM –Parlamentary Assembly of the Mediterranean
    Lisbone 27-28 Maj 2010.
   • Konferenca Vjetore e Organizates Nderkombetare te Punes - ILO
    Gjeneve 1-18 Qershor 2010.
   • Konferenca e organizuar nga RCC-Keshilli Rajonal i Bashkepunimit
    “Rritja e Dialogut Social “Sarajeve 22 Qershor 2010
   • Forumi i Punedhenesve te Europes
    “Forcimi i Dialogut Social “ Barcelone 11 Tetor 2010
   • Forumi i Krans Montanes Sesioni 4
    Tirane 25-27 Mars 2011.
   • Konferenca Vjetore e Organizates Nderkombetare te Punes - ILO
    Gjeneve 1-18 Qershor 2011.
   • Konferenca e organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punes –ILO
    “ Punesimi i femijeve” Gjeneve 10-11 Maj 2011.
   • Konferenca organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punes –ILO
    “ Forumi i Organizatave te Punedhenesve te Ballkanit “Sarajeve 25 -26 Maj 2011
   • Konferenca organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punes –ILO
    “ Rritja e Dialogut social dhe roli i parnereve “Budva 25 Shtator 2011
   • Konferenca organizuar nga Organizata Nderkombetare e Punes –ILO
    “ Forumi i Organizatave te Punedhenesve te Ballkanit perendimor “
    Sarajeve 27 - 28 Tetor 2011.

    Veprimtarite te perzgjedhura, iniciuara , organizuara dhe te drejtuara nga KOPSH.
    Kontributi I KOPSH gjate ketyre viteve te jetes se tij.


   • Fushate sensibilizimi per punedhenesit, institucionet publike, shoqerine civile dhe opinionin
    publik mbi nevojen e mbeshtetjes ligjore dhe admnistrative per te lehtesuar dhe zgjeruar
    inisiativen private, per te promovuar SME-te, etj.

   • Tavolina te Rrumbullakta, seminare dhe konferenca ne bashkepunim me partnere te tjere  
    sociale dhe ILO, per trajnim ne fushen e organizimit, sistemit te pagave, te masave te sigurise
    se vendit te punes, sigurimet shoqerore dhe te tjera aspekte ligjore me teme punen dhe
    raportet shoqerore, etj.

   • Kontribut te drejperdrejt ne hartimin e amendamenteve te Kodit te Punes deri ne miratimin e
    tyre ne Kuvend.

   • Pjesemarrje aktive ne komisione te ndryshme specialistesh ne lidhje me partneritetin social
    dhe ne Keshillin Kombetar te Punes.

   • Pjesemarrje aktive dhe perfshirje ne takimet rajonale per Ceshtjet e punes dhe te ekonomise .

   • Pjesemarrje aktive ne veprimtarite e Unionit Europian te Ndermarrjeve te Vogla dhe te Mesme
    (tavolina te rrumbullakta, seminare, konferenca (Bruksel, Rome, Paris).

   • Anetar i Grupit te Punes per hartimin e Kartes se SME-ve Europiane. Kontribut ne hartimin e
    Strategjise se SME-ve dhe te ligjit te SME-ve.

   • Kontribut ne hartimin e Strategjise se Zhvillimit Social Ekonomik te Vendit.

   • Si anetare e Keshillit Kombetar te Punes ne kater mandate rrjesht , ka promovuar inisiativen e 
    Paktit Social per Shqiperine.

   • Ka organizuar seminarin "Roli i Organizatave te Punedhenesve ne Dialogun Social dhe
    partneritetin me shtetin” ne bashkepunim me ILO (20-21 Nentor, 2000).

   • KOPSH gjate viti 2002 vuri ne zbatim projekin e Fondacionit Europian te Trajnimit (ETF) "Plan
    Veprimi per Promovimin e Kultures dhe Praktikave te Dialogut Social dhe Pjesemarrjen e 
    Shoqerise Civile, ne Rajonin e Europes Jug-Lindore (Shqiperia)”. Ky projekt pati ne fokus te tij
    hartimin e Raportit Vendor te Dialogut Social ne Shqiperi, te cilin e keni ne dispozicion, ketu
    ne salle.

   KOPSH ka nenshkruar marreveshje te shumta me organizate homologe dhe
    institucione te rendesishme vendase dhe te huaja.

   • Memorandume bashkepunimi me organizatat homologe si:
   • Shoqata Toscana - Albania, Dhoma e Tregtise Itali – Orient.
   • Shoqata e Industrialisteve e Pulias.
   • Shoqata e Industrialisteve e Venetos.
   • Organizata e Industrise te Azerbajxhan.
   • Organizaten e Punedhenesve te Maqedonise.
   • Organizaten e Punedhenesve te Malit te ZI.
   • Marreveshje mirekuptimi e bashkepunimi me Unionin e Dhomave te Tregetise.
   • Marreveshje mirekuptimi me Ministrine e Rendit Publik, me Drejtorine e Doganave dhe me
    Drejtorine e Tatimeve ne bashkepunim me Unionin e Dhomave te Tregtise..
   • Pjesemarrje ne projektin e rrjetit te ligjeve te punes te Organizatave te Punedhenesve te
    vendeve te Europes Jug-Lindore.
   • Marreveshja e Punedhenesve te Adriatikut Zagreb 5 Shtator 2008
   • Marreveshja me Konfederaten Europiane te Ushqimit dhe Industrise se pijeve-
    Bruksel mars 2008

    KOPSH ka nenshkruar marreveshje te shumta me Partneret Social ne Shqiperi.

   • KOPSH ka nenshkruar marreveshje bashkepunimi ne nivel kontrate kolektive qe nga krijimi i tij
    me partnerin kryesor qe perfaqeson Konfederaten me te madhe te Punemarresve shqiptare
    BSPSH-Bashkimin e Sindikatave te Pavarura Shqiptare.
   • Sindikaten e Ushqimit dhe Turizmit.
   • Sindikaten e Turizmit.
   • Sindikaten e Agrobiznesit.
   • Sindikaten e Bankave.

    Perfaqesimi i KOPSH ne institucionet, veprimtarite dhe projektet e ILO-s

   • KOPSH eshte partnere e Zyres se Veprimtarive per Punedhenesit prane ILO-s.
   • KOPSH eshte anetare e Forumit te Punedhenesve te Europes Jug-Lindore SEEEF.
   • KOPSH eshte pjesemarrese ne bordet e projekteve te ILO-s:
   • Projekti “Program per ripunesimin e punonjesve te dale nga puna nga Administrata Publike”;
   • Projekti IPEC “ Program mbi eliminimin e punes se femijeve ne Shqiperi”
   • KOPSH ka qene Njesia e Zbatimit te Projektit (PIU): “Plan Veprimi per Promovimin e Kultures
    dhe Praktikes te Dialogut Social dhe Pjesemarrje e Shoqerise Civile dhe lidhjet perkatese ne
    Rajonin e Europes Jug-Lindore (Shqiperia)”.


    Perfaqesimi i KOPSH ne Bordet dhe Keshillat Kombetare e Lokale

   • Keshilli Kombetar i Punes
   • Keshilli Administriv i Sherbimit Kombetar te Punesimit
   • Keshilli Administriv i Inspektoriatit Shteteror te Punes
   • Keshilli Kombetar Administriv i Institutit te Sigurimeve Shoqerore
   • Sherbimin Kombetar te Punesimit.
   • Keshillin Kombetar te Aresimit dhe Formimit Profesional
   • Keshillat Administrative te Drejtorive Rajonale te Punesimit
   • Zyren Rajonale te Pajtimit.
   • Grupi i punes per rishikimin e Kodit te Punes ne Ministrise se Punes .
   • Komisioni i ekonomise dhe financave.ne Ministrise se Punes .
   • Komisioni i Pagave dhe Pensioneve ne Ministrise se Punes .
   • Komisioni Juridik ne Ministrise se Punes .
   • Komisioni i nxitjes se punesimit dhe formimit profesional.ne Ministrise se Punes .
   • Komisioni i Kushteve te punes ,shendetit dhe sigurise ne pune ne Ministrise se Punes ..
   • Task Force per krijimin e Kornizes Kombetare te Kualifikimeve –KSHK
   • Komiteti drejtues i Projekteve te ILO-s ne Shqiperi.
   • Komiteti drejtues Puna e Denje ne Shqiperi.

    Me poshte po japim federatat aktuale anetare te KOPSH.

   • KONFEDERATEN E SIPERMARRJEVE TE MATERIALEVE TE NDERTIMIT ku aderojne 142
    shoqeri me shtrirje gjeografike ne gjithe vendin.

   • SHOQATA E NDERTUESVE PROFESIONISTE TE SHQIPERISE.

   • UNIONIN OPERATOREVE TURISTIK SHQIPTARE ku aderojne 261 shoqeri turistike me
    shtrirje gjeografike kombetare .

   • KONFEDERATA E NDERMARRJEVE TE VOGELA DHE TE MESME - CONFINCOM

   • SHOQATEN E HOTELERISE SE SHQIPERISE ku aderojne 1012 anetare dhe kane bere
    kerkese per antaresim nje numer i madh hotelesh te tjera.

   • SHOQATA E MBROJTJES SE TREGUT DHE TREGTAREVE ku aderojne 4451 biznese te
    nivelit te vogel dhe te mesem.

   • SHOQATA KOMBETARE E GRAVE BIZNESMENE ku aderojne 1721 biznese te nivelit te
    vogel dhe te mesem.

   • SHOQATA TIRANA

   • UNIONI I PUNEDHENESVE SHQIPTAR - UPSH

   • SHOQATA KOMBETARE E FARNAVE DHE FIDANAVE .

   • ORGANIZATA E PUNEDHENESVE TIRANA BIZNES...etj

   • SHOQATA MJEKESISE POPULLORE

   • SHOQATA KOMBETARE E ARGJENDAREVE.

   • KONFEDERATA E BIZNESMENEVE SHQIPTAR-KONBIZ.

   • SHOQATA ATDHETARE “KELMENDI”

   • SHOQATA TIRANA BIZES


    Fushat qe mbulohen nga organizatat anetare te KOPSH.

   • Ndertim (ndertim, materiale ndertimi, pune publike);
   • Shoqeri Sigurimesh
   • Prodhim energjie elektrike
   • Industri metalike (mekanike, elektrike etj);
   • Industri nxjerrese, perpunuese, kimike;
   • Industri te veshmbathjes;
   • Tregeti,
   • Turizem;
   • Hoteleri
   • Transport
   • Industri ushqimore;
   • Agrobiznes
   • Prodhime bio
   • Bujqesi;
   • Sherbime publike;
   • Elektronike ,telefoni
   • Media, botimet;
   • Shendetesia dhe farmaceutika;
   • Ndermarrjet e vogla dhe mesme (SME);
   • Profesione te lira.

    Duke Ju falenderuar per mirekuptimin dhe vemendjen e treguar shprehim gatishmerine tone
    per bashkepunim.
 

 

 
 
 
 
.
KOPSH-Keshilli i Organizatave te Punedhenesve te Shqiperise
Council of Employers Organizations of Albania.
"Sun Tower Business Center" Sheshi Skenderbej- Tirana –Albania.

 

.
               Kutia postare 8187
E-mail: kopsh2000@gmail.com        www.kopsh.org